Regulamin portalu internetowego www.domy.house

Serwis internetowy działający pod adresem www.domy.house prowadzony jest przez ESSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Giełdowej 4D/4, 01-211 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717689, NIP: 5272837430, REGON: 36943764, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł w całości opłacony, zwana dalej „Usługodawcą”.

 

 

Niniejsza strona internetowa posiada status internetowej platformy handlowej, a Usługodawca status dostawcy internetowej platformy handlowej zgodnie z art. 2 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dochowuje wszelkich wynikających z powyższego obowiązków, w sposób opisany poniżej.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: +48663302222 (godziny pracy Serwisu 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),

- korzystając z adresu poczty elektronicznej – 453@domy.house,

- korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:

 1. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z funkcjonalności Serwisu,

 2. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. OGŁOSZENIODAWCA – Użytkownik świadczący usługi lub sprzedający produkty prezentowane w ramach Serwisu.

 4. WYKONANIE – usługa, prezentowana w Serwisie, której dotyczy Umowa (będąca zaproszeniem do składania ofert wg kodeksu cywilnego),

 5. UMOWA – oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie wybranie określonej usługi lub produktu z tych zgromadzonych w Serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wykonania usługi, między nim jako nabywającym usługę lub produkt (Użytkownikiem), a Ogłoszeniodawcą jako świadczącym usługę lub sprzedającym produkt,

 6. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS — niniejszy serwis świadczący usługi zawierania Umów z wykorzystaniem sieci Internet,

 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin, w którym określono zasady korzystania z Serwisu.

 8. OGŁOSZENIE – umieszczone w Serwisie oświadczenie Ogłoszeniodawcy o woli wykonania usługi o określonych przez niego parametrach za wynagrodzeniem lub sprzedaży danego produktu, które stanowi zaproszenie do składania ofert według przepisów kodeksu cywilnego.

 9. KONTO – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie oraz informacje podawane przez niego w ramach Serwisu, służące do zawierania Umów i wystawiania Ogłoszeń czy dokonywania zakupów w ramach Serwisu.

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wystawienia ich usług i produktów związanych z branżą budowlaną (tj. w szczególności z ogrodnictwem, meblami ogrodowymi, meblami kuchennymi, projektami budowlanymi, projektowaniem i budową schodów, podłogami, artykułami deweloperskimi oraz automatyką związaną z mechanizmami inteligentnych domów), w celu kojarzenia ich z potencjalnymi klientami, za pomocą platformy internetowej dostarczonej przez Usługodawcę, oraz umożliwienie Użytkownikom składania zamówień na oferowane usługi zamieszczone przez Ogłoszeniodawców w Serwisie. Korzystanie z powyższego możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Użytkownika w Serwisie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny bez konieczności logowania się. Serwis umożliwia bezpłatne przeglądanie Ogłoszeń i asortymentu na stronach produktowych.

 2. Podmioty chcące wystawiać Ogłoszenia w ramach Serwisu maja obowiązek uprzedniej rejestracji w Serwisie.

 3. Serwis w żadnym momencie nie oferuje i nie sprzedaje usług ani produktów prezentowanych na jego stronie internetowej oraz nie jest stroną transakcji zawieranych za jej pomocą. Serwis udostępnia jedynie stronę internetową, miejsce na serwerze i różnorakie rozwiązania informatyczne umożliwiające zapoznanie się Użytkownikowi z informacjami handlowymi Ogłoszeniodawców oraz zawieranie Umów na te usługi i przedmioty pomiędzy Użytkownikami i Ogłoszeniodawcami. Umowy zawierane są bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami i Ogłoszeniodawcami.

 4. Każdy Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i go zaakceptować.

 5. W ramach swojej działalności Serwis między innymi:

udostępnia funkcjonalność powiadomień o nowych informacjach i opiniach dla Użytkowników;

umożliwia Użytkownikom podawanie i ewentualną korektę informacji kontaktowych;

umożliwia Użytkownikom publikowanie opinii, komentarzy i innych informacji odnośnie Ogłoszeń Ogłoszeniodawców zamieszczonych w ramach Serwisu;

udostępnia możliwość zawierania Umów na wykonanie usług;

udostępnia możliwość wystawiania Ogłoszeń;

udostępnia możliwość wyszukiwania i sortowania Ogłoszeń w oparciu o dostępne kryteria wyszukiwarki;

udostępnia bramkę płatności wybranego operatora płatności w celu łatwego dokonywania płatności.

 1. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonania Umowy w terminie, cenie i standardzie zgodnym z Ogłoszeniem odzwierciedlonym w Serwisie i w zgodzie z umową zawartą z Użytkownikiem.

 2. Użytkownik zawierający Umowę zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zgodności treści otrzymanych od Ogłoszeniodawcy dokumentów związanych z Wykonaniem, z treścią zawartej Umowy i niezwłocznego informowania Ogłoszeniodawcy o wszelkich wykrytych nieścisłościach lub błędach.

 3. Umowę uznaje się za zawartą w momencie dokonania i zaksięgowania dokonanej opłaty na koncie Ogłoszeniodawcy.

 4. Po zakończeniu wykonywania Umowy, Użytkownik ma prawo wystawić Ogłoszeniodawcy ocenę i opinię na temat świadczonych przez niego usług. Możliwość wystawienia oceny i opinii w przedmiocie wykonania Umowy dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy skorzystali z usług danego Ogłoszeniodawcy. Przy tym Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, moderowania i usuwania komentarzy naruszających przepisy prawa lub uzasadniony interes Serwisu. Ewentualne usuwanie lub moderowanie komentarzy odbywa się na podstawie art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. W Serwisie mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące towarów i usług, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz wyłącznie tylko takie, które odpowiadają profilowi Serwisu. W przeciwnym razie Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Ogłoszenia, a w przypadku sprzedaży materiałów zabronionych także do wyciągnięcia konsekwencji względem takiego Ogłoszeniodawcy, z usunięciem konta (wypowiedzenie umowy) włącznie.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

d) włączona obsługa Cookies i Java Script

f) program do odczytu plików formatu PDF.

 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Serwis nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury zawierania Umowy.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Serwis w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Serwisu. W przypadku wykrycia takiego naruszenia Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia o Wykonaniu lub komentarza z Serwisu.

 3. Z przyczyn technicznych, zabroniony jest dostęp do Serwisu przy użyciu jakichkolwiek innych programów poza przeglądarkami internetowymi. Dotyczy to w szczególności tzw. botów, a także innych narzędzi, które symulują, zastępują lub uzupełniają interfejs strony. Ponadto zabrania się używania skryptów oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają Użytkownikowi przewagę nad innymi Użytkownikami Serwisu. Do tego zalicza się także kompletnie lub częściowo zautomatyzowane programy, które umożliwiają samoaktualizację (auto-refresh), oraz inne dodatkowe mechanizmy, które nie są zintegrowane fabrycznie z przeglądarkami internetowym.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Serwisu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za okresowe wyłączenie lub ograniczenie dostępu do Serwisu oraz usług lub utratę części lub wszystkich danych Użytkowników znajdujących się w Serwisie oraz na serwerach Usługodawcy.

 5. Serwis zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Ogłoszeń i Ogłoszeniodawców w Serwisie pochodzą wyłącznie od Użytkowników, którzy skorzystali z ich usług. W tym celu Serwis ogranicza dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Wykonaniu i Ogłoszeniodawcy tylko do Użytkowników, którzy posiadają aktywne Konto w ramach Serwisu i na którym zarejestrowano wykonanie Umowy u konkretnego Ogłoszeniodawcy w historii Umów. Ogłoszeniodawca nie może wystawić oceny samemu sobie.

 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby możliwie jak najszybciej usuwać wszelkie ewentualne usterki Serwisu oraz usług. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania ewentualnych przerw konserwacyjnych.

 

§ 3 REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja w Serwisie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Użytkownik podaje niezbędne dane identyfikacyjne tj. m.in. adres email i hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Serwisu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji rejestracji i obsługi konta Użytkownika. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.

 2. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Użytkownik może uzupełnić swoje dane osobowe w ustawieniach profilu. Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imiona, nazwisko i numer telefonu (względnie dane przedsiębiorcy takie jak numer NIP).

 3. Po dokonaniu zgłoszenia chęci uzyskania statusu Ogłoszeniodawcy, Serwis przeprowadzi weryfikację Użytkownika pod kątem wprowadzonych danych. Do czasu weryfikacji Użytkownika, jego Konto nie będzie widoczne w Serwisie jako Konto Ogłoszeniodawcy.

 4. Po skutecznej weryfikacji Użytkownika, uzyskuje on dostęp do Serwisu i może wystawiać Ogłoszenia.

 5. W przypadku negatywnej weryfikacji Użytkownika chcącego uzyskać status Ogłoszeniodawcy, traci on możliwość zostania nim, np. ze względu na brak rękojmi należytego wykonywania oferowanych usług. Jako Użytkownik nie traci przy tym możliwości zawierania Umów i może nadal korzystać z Serwisu. Informacja o negatywnej weryfikacji, zostanie przesłana Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.

 6. Usługodawca może odmówić umożliwienia dostępu do Serwisu, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych Użytkowników, a w szczególności w przypadku:

 • prowadzenia przez Użytkowników lub podmioty kapitałowo lub osobowo z nimi powiązane działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w tym prowadzenia bądź reklamowania działalności konkurencyjnej wobec Serwisu;

 • zalegania przez Użytkownika z płatnościami na rzecz innych Użytkowników lub Usługodawcy;

 • zamieszczania przez Użytkownika w Serwisie linków do innych stron internetowych;

 • przekazania przez Użytkownika niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji,

 • prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej przez okres nieprzekraczający jednego roku,

 • uzyskania informacji o toczącym się̨ postępowaniu upadłościowym, układowym, naprawczym lub likwidacyjnym Użytkownika,

 • zawieszenia albo zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika;

 1. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Użytkownika.

 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 3. W celu usunięcia konta Użytkownika z Serwisu (wypowiedzenie umowy) należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach konta. Jeżeli Ogłoszeniodawca jest w trakcie realizacji Umowy złożonej przez Użytkownika, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania wszystkich złożonych i potwierdzonych Umów. Przy tym blokowana jest możliwość wystawiania nowych Ogłoszeń i zwierania przez Użytkowników nowych Umów u danego Ogłoszeniodawcy. Konto zostaje usunięte w ciągu 7 dni od złożenia zgłoszenia. Wszelkie wystawione Ogłoszenia wygasają niezależnie od pozostałego im terminu - w przypadku przedterminowego wygaśnięcia Ogłoszenia w związku z wypowiedzeniem umowy, zwrot opłaty za wystawienie Ogłoszenia nie przysługuje.

 

§ 4 ZAWIERANIE UMÓW

 1. Informacje o dostępnych Ogłoszeniach Wykonania stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Użytkownik, zawierając Umowę, składa zaproszenie do zawarcia umowy Wykonania.

 3. Ogłoszenia w ramach Serwisu są terminowe i płatne. Wystawiając Ogłoszenie Ogłoszeniodawca ustala termin jego obowiązywania i opłaca je. Ogłoszenie staje się widoczne po zaksięgowaniu płatności na koncie Serwisu. Po wygaśnięciu Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może wedle swojego wyboru odnowić się na kolejny termin (i ponownie opłacić) lub wystawić nowe Ogłoszenie.

 4. Z momentem publikacji i w celu wyświetlenia Ogłoszenia w ramach Serwisu, Użytkownik udziela Serwisowi niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie. Udzielenie licencji jest w tym przypadku konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu i możliwości zamieszczenia Ogłoszenia.

 5. Ogłoszenia mogą być publikowane wyłącznie w języku polskim i o treści zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik wybiera interesującą go Ogłoszenie dostępne w Serwisie po uprzednim wskazaniu w polach wyszukiwarki miasta i rodzaju usługi. Po zatwierdzeniu, zgłoszenie Użytkownika jest wysyłane do Ogłoszeniodawcy celem potwierdzenia.

 7. Każda Umowa wymaga następczego potwierdzenia przez Ogłoszeniodawcę. W przypadku braku potwierdzenia Umowy przez Ogłoszeniodawcę w ciągu 24h od jej złożenia, zostanie ona anulowana, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

 8. Po potwierdzeniu Umowy przez Ogłoszeniodawcę, Użytkownik ma obowiązek dokonania zapłaty za Umowę w całości lub w części, zależnie od preferencji Ogłoszeniodawcy. Ta dokonywana jest za pomocą bramki szybkich płatności. W przypadku dokonania jedynie częściowej opłaty, reszta kwoty musi zostać przekazana Ogłoszeniodawcy bezpośrednio, zgodnie z postanowieniami zawartej pomiędzy stronami umowy.

 9. Po otrzymaniu zapłaty za Umowę Serwis niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy. Do potwierdzenia Umowy będą załączone informacje o danych kontaktowych i adresowych Ogłoszeniodawcy.

 10. W ramach funkcjonalności wyszukiwarki Ogłoszeń, Użytkownik ma możliwość sortowania wyników pod kątem interesujących go lokalizacji lub kategorii usług. Serwis przewiduje możliwość odpłatnego pozycjonowania niektórych wyników. Takie wyniki pojawiać się będą w pierwszej kolejności przy wyszukiwaniu i posiadać stosowne oznaczenie.

 11. Przed zawarciem Umowy, Użytkownik informowany jest o tym czy wybrany przez niego Ogłoszeniodawca posiada status przedsiębiorcy. Informacja o tym znajduje się w opisie danego Ogłoszenia. W przypadku jeśli Ogłoszeniodawca nie posiada statusu przedsiębiorcy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do tak zawartej transakcji nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

 12. W ramach zawarcia i obsługi Umowy, Serwis ze swojej strony zapewnia nieprzerwane działanie Serwisu, możliwość wyboru danego Ogłoszenia, dostarczenie metod elektronicznej płatności za usługę oraz mechanizm kontaktu z Ogłoszeniodawcą, wraz z historią zawartych Umów. Realizacja usługi będącej przedmiotem Umowy leży wyłącznie po stronie Ogłoszeniodawcy i to on ponosi pełną odpowiedzialność za jej wykonanie.


 

§ 5 CENA USŁUG ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana w ramach każdego Ogłoszenia jest wiążąca w chwili zawarcia przez Użytkownika Umowy. Ceny Wykonania zamieszczone w Serwisie są cenami brutto i ustalane są przez Ogłoszeniodawców. Dodatkowe składniki ceny wyszczególnione w ramach treści Ogłoszenia oraz w podsumowaniu przed dokonaniem płatności. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Użytkownikowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Umowy.

 2. W ramach opłat dodatkowych, Serwis nalicza opłatę serwisową. O jej wysokości Ogłoszeniodawca jest informowany w toku dodawania Ogłoszenia, jak i o opłatach dodatkowych, na które może się zdecydować w zamian za usługi dodatkowe.

 3. Cena podana w treści Ogłoszenia jest ceną wyjściową. Finalna wysokość ceny może różnić się w zależności od wybranych przez Użytkownika wariantów usług i znajduje się zawsze w podsumowaniu przed dokonaniem płatności.

 4. W celu dokonania zapłaty za Umowę, Serwis udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności:

a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - obsługę płatności prowadzi PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 1. Serwis na żadnym etapie nie pośredniczy przy wykonywaniu płatności. Obowiązki te w całości wykonuje operator płatności, który również dokonuje poboru prowizji na rzecz Usługodawcy od płatności za Umowę. Operator pośredniczy także przy dokonywaniu zwrotów. Serwis ogranicza się jedynie do przekazywania stosownych żądań Użytkowników do operatora płatności.

 2. W celu dokonania opłaty reszty kwoty za Umowę po uiszczeniu zaliczki, Użytkownik dokonuje jej bezpośrednio na rzecz Ogłoszeniodawcy.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste, materialne, a także za szkody wynikłe z działania siły wyższej ani działań osób trzecich niezwiązanych z Serwisem.

 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z sytuacji lub okoliczności dotyczących Użytkownika, a uniemożliwiających realizację Umowy, jak również niezapoznanie się z przekazanymi informacjami, brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Ogłoszeniodawcy.

 4. Zdjęcia i inne materiały zamieszczane w Serwisie, mogą mieć charakter poglądowy i odbiegać od stanu rzeczywistego. Serwis dokłada wszelkich starań by zapewnić możliwie najpełniejszy zakres informacji Użytkownikowi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. Dokładny stan Wykonania można potwierdzić wysyłając do Ogłoszeniodawcy stosowne zapytanie.

 5. W przypadku wyboru przez Użytkownika Ogłoszenia wystawionej w Serwisie, wystawiający ją Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie tak zawartej Umowy i jednocześnie jest jedyną stroną takiej Umowy. W szczególności dotyczy to odpowiedzialności za:

a) zgodność Ogłoszenia z wymogami prawa (w tym uwzględnienie obowiązków informacyjnych względem kontrahenta), dokładność i zgodność z prawdą parametrów produktu, wysokość żądanej ceny, dostępność oraz zgodność fotografii zamieszczonych na stronie Serwisu z rzeczywistością,

b) posiadanie przez Ogłoszeniodawcę wszelkich niezbędnych dokumentów, instrukcji i atestów wymaganych prawem,

c) terminowe i zgodne z Umową jej wykonanie.

 1. Ogłoszeniodawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania Umowy oraz za wszelkie wykupione usługi w umówionym standardzie. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z wykonania Umowy, Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostępu do Serwisu w trybie natychmiastowym takiemu Ogłoszeniodawcy i permanentnego uniemożliwienia mu dostępu do Serwisu. Decyzja w przedmiocie wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta Ogłoszeniodawcy zostanie podjęta w oparciu o informacje przekazane przez Użytkowników wprost, opinie i komentarze Użytkowników w ramach Serwisu oraz średnią ocen Ogłoszeniodawcy.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej, w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników oraz za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.


 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Serwis odpowiedzialny jest za zgodność świadczenia z zawartą umową, jeśli chodzi o dostarczenie i utrzymywanie niniejszej strony internetowej i usług elektronicznych świadczonych przez Serwis.

 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis można składać elektronicznie lub pisemnie na adres Serwisu wskazany na początku Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna zawierać w treści: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), numer reklamowanej Umowy, usługi itd., przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem zastrzeżeń i okoliczności, ewentualne załączniki dokumentujące zaistniałą sprawę, oczekiwane żądania.

 4. Reklamacji mogą podlegać jedynie usługi z zakresu własnej działalności i świadczonych usług Serwisu. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależne wywiązywanie się z Umowy przez Ogłoszeniodawcę, należy kierować wyłącznie bezpośrednio do takiego Ogłoszeniodawcę.

 5. O decyzji w sprawie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony elektronicznie lub pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.

 6. Jeśli Serwis nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni w przypadku Użytkowników będących Konsumentami od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 7. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a treścią Umowy, Użytkownik może złożyć reklamację Ogłoszeniodawcy. Serwis, jeśli wolę taką wyrażą strony, może pośredniczyć w wymianie korespondencji między stronami, natomiast nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze względu na fakt, że nie jest stroną takiej umowy.

 8. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

 

§ 8 ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uznaje się, że usługa Serwisu została wykonana wraz z momentem zawarcia Umowy.

 2. W zakresie usług świadczonych przez Serwis, Użytkownikowi nie przysługuje 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy wynikający z praw przyznanych mu jako Konsumentowi, gdy wobec ust. 1 usługa/i zostały wykonane.

 3. W zakresie produktów i usług w związku z Wykonaniem Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z produktem lub zawarcia Umowy jeżeli mowa o usługach. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu produktu do Ogłoszeniodawcy. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Ogłoszeniodawcy lub drogą elektroniczną na podany przez niego e-mail, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Ogłoszeniodawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 4. Odstąpienie od usługi Wykonania i uzyskanie pełnego zwrotu zapłaconych środków jest możliwe do jej rozpoczęcia. Odstąpienie po jej rozpoczęciu jest możliwe do czasu jej ukończenia ale skutkuje prawem Ogłoszeniodawcy do dokonania potrąceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez niego do chwili doręczenia mu oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od usługi Ogłoszeniodawcy.

 5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Ogłoszeniodawca ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość produktu uszkodzonego, według jego wyboru.

 6. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Umowy m.in. jest:

 • towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 • towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Zwracany produkt należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Ogłoszeniodawcy. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Ogłoszeniodawcy (koszty odesłania).

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Ogłoszeniodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Użytkownik w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).

 4. Ogłoszeniodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania zamówionego produktu z powrotem od Użytkownika lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 9 DANE OSOBOWE

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Serwisie znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej w Serwisie. Użytkownik i Ogłoszeniodawca wyrażają zgodę na przetwarzanie ich wizerunku w związku z obsługą konta i na potrzeby weryfikacji tożsamości Użytkownika w związku z procedurą uzyskiwania przez niego statusu Ogłoszeniodawcy.


 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Serwis powiadomi zarejestrowanych Użytkowników drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Umowy złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.