Regulamin Opis regulaminu

Regulamin sprzedaży projektów w Domy.House
z dnia 11 lipca 2022 roku.

(w trakcie tworzenia, dotyczy wyłącznie projektów domów)

 

 1. Zamówienie może złożyć dowolna osoba fizyczna lub zarejestrowana firma
  (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu ZAMAWIAJĄCYM). Zamówienie zostanie zrealizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż bezpośrednia w siedzibie firmy Essos Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 4d/4, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717689, NIP 5272837430 (zwana dalej PRACOWNIĄ).
 2. PRACOWNIA oświadcza, że Projekty wyszczególnione prezentowane na stronie www.domy.house są całkowicie oryginalne oraz że nie naruszają żadnych praw osób trzecich.
 3. W celu osobistego dokonania zakupu projektu, zamówienie należy złożyć co najmniej na 1 dzień przed odbiorem dokumentacji, aby umożliwić wydruk projektu.
 4. Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji drogą wysyłkową PRACOWNIA wymaga podania: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, pełnego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu bądź adresu e-mail zamawiają
 5. Zamawiając projekt należy podać jego nazwę oraz numer identyfikacyjny.
 6. Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT. Do wystawienia faktury VAT PRACOWNIA wymaga podania: imienia i nazwiska nabywcy lub nazwy firmy, pełnego adresu, a w przypadku podmiotów gospodarczych numeru NIP.
  W sprzedaży wysyłkowej faktura VAT jest dołączana do wysyłanego projektu.
 7. Zamówienia można składać: telefonicznie lub pocztą elektroniczną, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej www.domy.house lub wysyłając e-mail na adres 453@domy.house.
 8. Zamówienia internetowe zostaną potwierdzone przez pracowników Biura Obsługi Klienta PRACOWNI w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu ich złoż Potwierdzenie zostanie przesłane na podany przez zamawiającego adres e-mail lub wykonane telefonicznie na podany przez zamawiającego numer telefonu, a następnie zarejestrowane do realizacji w dziale wysyłek.
 9. Wszystkie gotowe projekty domów prezentowane na stronach internetowych www.domy.house są również dostępne w wersji lustrzanego odbicia.
 10. Na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO, PRACOWNIA wyda bezpłatną pisemną zgodę autora na zmiany w projekcie, z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Nabywca projektu może wystąpić o zgodę na zmiany w dowolnym czasie po otrzymaniu dokumentacji projektowej. W tym celu możne skorzystać ze specjalnego formularza „Wniosek o zgodę na zmiany do projektu" dostępnego w serwisie www.domy.house.
 11. Podane ceny są cenami brutto, a ceny projektów domów do zabudowy bliźniaczej lub szeregowej dotyczą tylko jednego segmentu.
 12. PRACOWNIA akceptuje następujące formy płatności przy dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży projektu:
  • w przypadku realizacji zamówienia drogą wysyłkową - zapłata gotówką
   u przewoźnika przesyłki (zapłata u kuriera bądź pobranie pocztowe)
  • w przypadku realizacji zamówienia poprzedzonego dokonaniem przedpłaty
   - zapłata przelewem na konto PRACOWNI
  • w przypadku osobistego zakupu i odbioru projektu
   - zapłata gotówką w punkcie sprzedaży PRACOWNI
  • PRACOWNIA dopuszcza inne formy płatności zgodnie z umową sporządzoną pomiędzy stronami w formie pisemnej
 13. W przypadku przedpłaty, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności przez bank prowadzący obsługę konta PRACOWNI lub po przesłaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzenia dokonania płatności na adres e-mail: 453@domy.house.
 14. Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego podczas składania zamówienia.
 15. PRACOWNIA wysyła zamówione projekty za pośrednictwem Poczty Kurierskiej GLS Poland Sp. z o.o. lub Poczty Polskiej. Zapisy dotyczące kosztów wysyłki są przedstawione w formularzu zamówienia projektów na stronie www.domy.house.
 16. Zamówione projekty PRACOWNIA wysyła do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 17. W przypadku zaistnienia okoliczności szczególnych, które uniemożliwią dotrzymanie w/w terminu, ZAMAWIAJĄCY zostanie niezwłocznie powiadomiony o terminie wysyłki przez pracownika Biura Obsługi Klienta PRACOWNI .
 18. Po wydaniu przez PRACOWNIĘ przesyłki właściwemu przewoźnikowi, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźnika.
 19. Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawiera:
  • 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
  • 3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
  • charakterystykę energetyczną (jeśli dotyczy)
  • zestawienie materiałów lub/i uproszczony kosztorys (dostępne dla wybranych projektów). Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego pełnego kosztorysu
 20. Dane osobowe gromadzone przez firmę PRACOWNIĘ podczas zamawiania projektu są wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki, dokonania rozliczeń i ewentualnie realizacji późniejszych uprawnień kupującego wynikających z umowy kupna sprzedaży i określonych w odrębnych przepisach). Informacje podawane przez ZAMAWIAJĄCYCH nie są wykorzystywane bez uzyskania odrębnej zgody w celach marketingowych i nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki. Dane ZAMAWIAJĄCYCH są przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, określonych przez obowiązujące prawo oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności przyjętej przez Spółkę.
 21. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest firma Essos Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 4d/4, 01-211 Warszawa
 22. PRACOWNIA zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty lub zmiany cen dowolnych projektów bez podawania przyczyny.
 23. Wybrane projekty mogą zostać mogą zostać oznaczone przez PRACOWNIĘ jako projekty znajdujące się w tzw. „Outlecie” lub „Archiwum”. Cena takich projektów zostaje wtedy obniżona, a projekty wyraźnie oznaczone symbolem „Outlet” lub „Archiwum”. Oznaczone w ten sposób projekty przestają być aktualizowane do obowiązujących przepisów, a nabywca przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja do obowiązujących przepisów musi zostać zrealizowana przez nabywcę we własnym zakresie i na własny koszt. PRACOWNIA zastrzega sobie prawo do przeniesienia dowolnych projektów do „Outletu” lub „Archiwum” bez podawania przyczyny.
 24. PRACOWNIA zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w autorskich katalogach i serwisie internetowym www.archeton.pl, a ich aktualną dokumentacją techniczną.
 25. Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu sprzedaż
 26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 27. PRACOWNIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Regulamin zwrotu, wymiany, i aktualizacji projektu w Domy.House

 

Podstawę prawną dla zwrotu dokumentacji projektowej zakupionej przez konsumenta na zasadzie umowy sprzedaży zawieranej na odległość  z Essos Sp. z o.o. stanowią przepisy art. 7 i art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.) z uwzględnieniem rozumienia pojęcia "Konsument" wyjaśnionym w art. 221 K.C., a w związku z tym:

 

1. W systemie sprzedaży wysyłkowej projektów, realizowanej przez Essos Sp. z o.o., Nabywca (Konsument) może bez podania przyczyny odstąpić od zakupu w terminie do 30 dni od daty zakupu, widocznej na fakturze sprzedaży, załączonej do przesyłki z dokumentacją projektową.

2.Termin odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny ulega wydłużeniu do 2 miesięcy od daty zakupu w ofercie dedykowanej dla klientów indywidualnych, którzy założyli swoje indywidualne konto w serwisie www.domy.house i za pośrednictwem tego konta dokonali rejestracji zakupionego projektu.

3. Odstąpienie od zakupu następuje z chwilą dostarczenia przez Nabywcę na adres Essos Sp. z o.o. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zakupu dokumentacji projektowej podpisanego przez Nabywcę wraz z dokumentacją projektową i bezpłatnymi dodatkami, wysłanymi Nabywcy w przesyłce.

4. Druk oświadczenia o odstąpieniu od zakupu Essos Sp. z o.o. udostępnia w swoim serwisie www.archeton.pl lub przekazuje na życzenie Nabywcy na adres mailowy podany przez Nabywcę za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

5. Zwrotowi może podlegać tylko dokumentacja pełna, bez widocznych śladów użycia, z zapewnieniem, że nie była kopiowana ani w żaden sposób wykorzystana.

6. Zwracany projekt należy w całości bezpiecznie zapakować, dołączyć fakturę VAT lub jego kserokopię, a następnie odesłać na swój koszt na adres Essos Sp. z o.o. ul. Giełdowa 4d/4,  01-211 Warszawa z adnotacją "zwrot projektu". Przesyłki wysyłane na koszt Essos Sp. z o.o. będą zwracane do Nabywcy z adnotacją "odmowa przyjęcia".

7. Essos Sp. z o.o. - jako Sprzedawca - prześle Nabywcy niezwłocznie fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest - także niezwłocznie - odesłać do Essos Sp. z o.o. podpisaną kopię faktury korygującej, która będzie podstawą do przekazania Nabywcy zwrotu należności przez Sprzedawcę

8. Podpis Klienta na fakturze korygującej jest wymagany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. par.41, pkt. 4.

9. Należność zwracana jest przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres Nabywcy po otrzymaniu przez Essos Sp. z o.o. podpisanej przez Nabywcę faktury korygującej.

10. Zwracana Nabywcy kwota równa jest wartości zakupionego produktu wg wystawionej przez Essos Sp. z o.o. faktury sprzedaży, pomniejszona o opłatę pocztową, jeśli zwrot należności nastąpi na życzenie Nabywcy przekazem pocztowym.

11. Każdy zwrot należy zgłaszać telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Essos Sp. z o.o. celem ustalenia szczegółów.

12. Essos Sp. z o.o. może wyjątkowo uwzględnić odstąpienie od umowy i zwrot projektu w terminie do 4 miesięcy od daty zakupu w przypadkach szczególnych, których okoliczności ustalone zostaną uprzednio telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta, a następnie przedstawione pisemnie przez Nabywcę, a których zasadność oceni indywidualnie Zarząd firmy. Zasady takiego zwrotu są analogiczne do warunków opisanych w pkt. 2 – 8.

13. Opisana w pkt. 1-12 procedura dotyczy transakcji zakupu-sprzedaży, dokonanych drogą wysyłkową z Essos Sp. z o.o., ul. Giełdowa 4d/4, 01-211 Warszawa.

14. Nabywca, który nie dokona skutecznie odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i trybie ustawowo przewidzianym, zachowuje prawo do jednokrotnej wymiany zakupionego projektu na inny z oferty Essos Sp. z o.o., jedynie w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu pierwszej dokumentacji projektowej, przy czym szczegóły wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z Biurem Obsługi Klienta. Wymianie może podlegać dokumentacja pełna, bez widocznych śladów użycia, z zapewnieniem, że nie była kopiowana ani w żaden sposób wykorzystana. Koszty pocztowe wymiany pokrywa Nabywca, zarówno przy odsyłaniu oddawanej dokumentacji jak i przy odbiorze dokumentacji nowej - po wymianie.

15. Termin jednokrotnej wymiany projektu na inny ulega wydłużeniu do 8 miesięcy od daty zakupu w ofercie dedykowanej dla klientów indywidualnych, którzy założyli swoje indywidualne konto w serwisie www.domy.house i za pośrednictwem tego konta dokonali rejestracji zakupionego projektu.

16. Nabywca, który nie skorzystał z możliwości zwrotu lub wymiany projektu może ubiegać się o aktualizację zakupionego projektu przez okres  1-go roku od daty zakupu projektu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności dokumentacji projektowej z prawem budowlanym obowiązującym  na dzień sprzedaży projektu. Wówczas na wniosek Nabywcy  Essos Sp. z o.o. zobowiązuje się bezpłatnie zaktualizować cały projekt lub jego fragment do obowiązujących na dzień sprzedaży projektu przepisów prawa budowlanego.

17. Dla klientów indywidualnych, którzy założyli swoje indywidualne konto w serwisie www.archeton.pl i za pośrednictwem tego konta dokonali rejestracji zakupionego projektu zakres aktualizacji projektu opisany w pkt.16 niniejszego regulaminu ulega poszerzeniu i otrzymuje dodatkowy zapis, że  jeżeli w okresie jednego roku od dnia zakupu projektu nastąpią zmiany przepisów prawa budowlanego, na wniosek inwestora firma Essos Sp. z o.o. zobowiązuje się bezpłatnie wymienić odpowiedni fragment opracowania dokumentacji lub cały projekt, opracowany zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego.

18. Aktualizacji opisanej w pkt.16 i pkt.17 nie podlegają projekty, które na dzień zakupu są projektami przecenionymi z grupy projektów archiwalnych.

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Konsument może złożyć wniosek reklamacyjny na adres 453@domy.house. Wniosek reklamacyjny zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni.

21. Essos Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.